Име: Кръстина Симеонова Балева
Длъжност: Мл. специалист „Младежки медиатор“
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено "Управление на проекти и европейски въпроси"
Телефон: 0631/ 68119
Email: mediator_svishtov@abv.bg
Стая: 28