Име: Божидар Димитров Линков
Длъжност: Работник - поддръжка
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование и култура"
Телефон:
Email:
Стая: