Име: Венета Тодорова Недкова
Длъжност: Главен специалист „Финанси и комплексно административно обслужване“
Дирекция: Дирекция "Финансови дейности"
Отдел "Финанси и бюджет"
Телефон:
Email:
Стая: