Име: Румяна Кузева
Длъжност: Началник отдел „Образование“
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон: 0631/60448
Email: obrazovanie_svishtov@.abv.bg
Стая: 14