Име: Ива Пламенова Панайотова
Длъжност: Старши специалист „Регулация“
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Устройство на територията, регулация и екология"
Телефон: 0631/ 68116
Email: ipanayotova@svishtov.bg
Стая: 24