Име: Валерия Веселинова Минчева
Длъжност: Старши експерт „Информационно обслужване Общински съвет“
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено Информационно обслужване към Общински съвет
Телефон: 0631/ 68103
Email: obshtinskisavet@abv.bg
Стая: 13