Име: Петър Крумов Дачев
Длъжност: Началник отдел „Общински приходи“
Дирекция: Дирекция "Финансови дейности"
Отдел "Общински приходи"
Телефон: 0631/ 60 588
Email: mdt@svishtov.bg
Стая: 4