Име: Валери Фильов Николов
Длъжност: Главен експерт "Социален отдих"
Дирекция: Спортна база
Звено "Спортни дейности"
Телефон:
Email:
Стая: