Име: Мария Славчева Михайлова
Длъжност: Старши експерт "Организация и управление на труда "
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование и култура"
Телефон: 0631/60 615
Email: obrazovanie_svishtov@.abv.bg
Стая: