Име: Силвия Димитрова Маркова
Длъжност: Старши експерт "Счетоводна дейност"
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон: 0631/60 713
Email: obrazovanie_svishtov@.abv.bg
Стая: