Име: Георги Асенов Симеонов
Длъжност: Главен експерт "Екология"
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Устройство на територията, регулация и екология"
Телефон: 0631/68 145
Email: simeonov_gas@abv.bg
Стая: 32