Име: Сийка Асенова Емануилова
Длъжност: Касиер, изпълнител на бюджета
Дирекция: Дирекция "Финансови дейности"
Отдел "Общински приходи"
Телефон: 0631/ 60 830
Email: mtd-sv@mail.bg
Стая: 4