Име: Димитър Киров Димитров
Длъжност: Работник - поддръжка
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование и култура"
Телефон: 0631/ 60 605
Email:
Стая: