Име: Ирина Христова Бакърджиева
Длъжност: Касиер - Жилфонд
Дирекция: Дирекция "Управление на собствеността и стопански дейности"
Отдел "Управление на собствеността, стопански дейности и приватизация"
Телефон: 0631/ 60 501
Email: irina.sv@abv.bg
Стая: