Име: Юзгян Мустафова Зюрабова
Длъжност: Касиер
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование и култура"
Телефон: 0631/ 44027
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: 14