Име: Евелина Божидарова Ангелова
Длъжност: Счетоводител
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование и култура"
Телефон: 0631/ 60713
Email: evelin75@abv.bg
Стая: 13