Име: Албена Петрова Андреева
Длъжност: Счетоводител
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование и култура"
Телефон: 0631/ 64351 и 40184
Email: aandreeva@svishtov.bg
Стая: не е посочена