Име: Верка Симеонова Димитрова
Длъжност: Главен счетоводител
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон: 0631/ 60713
Email: ver58@abv.bg
Стая: 13