Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

"Училището - територия на учениците"

О Б Щ И Н А С В И Щ О ВП Р О Т О К О Л

Днес, 30 май 2007 година, в Община Свищов, в изпълнение на заповед № 1128 от 29.05.2007 г. на кмета на Община Свищов се проведе заседание на комисията за оценяване и класиране на допуснатите училищни проекти по национална програма "Училището - територия на учениците" , модул Б "Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност".
Комисията, съгласно заповедта, започна работа в 13.00 часа в състав:
- Анна Павлова, ст. експерт по изобразително изкуство в РИО на МОН гр. Велико Търново, назначена със заповед № РД- 06-241/28.05.2007г. на началника на РИО на МОН
- Милена Богданова, началник-отдел "Образование и култура" в Община Свищов
- Иванка Коева, гл. счетоводител "Образование и култура" в Община Свищов
- Янка Николова, ст. експерт в отдел "Интеграционни връзки" в Община Свищов
- Теменуга Нейкова, общински съветник, член на ПК по Образование в Общински съвет - Свищов
- Д-р Илиян Илиев, общински съветник, член на ПК по Образование в Общински съвет - Свищов

Съгласно протокол на комисията по допускане на кандидатите, назначена със заповед на кмета № 11089 от 28.05.2007 г. са подадени в срок до 18 май 2007 г. 14 проекта - по един проект от 14 общински и училища и професионални гимназии. Проектите отговарят на изискванията на програмата и съответния модул.
Всеки член на комисията прочете предложенията на училищата, структурирани в стандартния формуляр, попълни индивидуални оценъчни карти за всеки отделен проект и нанесе оценките си в обща оценъчна карта за проектите.

Резултати от оценяването на проектите:

1. ОУ "Стефан Караджа" с. Вардим за проект "Българските обичаи в песни"
Обща стойност на проекта 3680.00 лева.
Очаквано финансиране от програмата: 3000.00 лева.
Получена обща оценка: 491

2. ОУ "П. Р. Славейков" с. Козловец за проект "Движа се безопасно пеш и на колела"
Обща стойност на проекта 3390.00 лева
Очаквано финансиране от програмата 3250.00 лева
Получена обща оценка: 472

3. СОУ "Цветан Радославов" гр. Свищов за проект "Нашето училище – мое училище"
Обща стойност на проекта 9915.00 лева.
Очаквано финансиране от програмата 5515.66 лева.
Получена обща оценка: 564

4. СОУ "Димитър Благоев" гр. Свищов за проект "Извънкласни форми за цивилизовано свободно време"
Обща стойност на проекта 9987.78 лева.
Очаквано финансиране от програмата 6498.28 лева.
Получена обща оценка: 536

5. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Българско Сливово за проект " Дъга"
Обща стойност на проекта 4107.00 лева.
Очаквано финансиране от програмата 3792.00 лева.
Получена обща оценка: 521

6. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Овча могила за проект "С различни дарби и желания – заедно в родното училище"
Обща стойност на проекта 6770.00 лева.
Очаквано финансиране от програмата 6550.00 лева
Получена обща оценка: 541

7. ОУ "Филип Сакелариевич" гр. Свищов за проект "Студио – детски музикално-драматичен театър"
Обща стойност на проекта 5780.00 лева.
Очаквано финансиране от програмата 5000.00 лева.
Получена обща оценка: 474

8. СОУ "Алеко Константинов" гр. Свищов за проект "Отново с вдигната завеса"
Обща стойност на проекта 6900.00 лева.
Очаквано финансиране от програмата 6300.00 лева
Получена обща оценка: 444

9. СОУ "Николай Катранов" гр. Свищов за проект " Ателие на талантите"
Обща стойност на проекта 4800.00 лева.
Очаквано финансиране от програмата 4200.00 лева.
Получена обща оценка: 599

10. ДТГ "Димитър Хадживасилев" гр. Свищов за проект "Извънкласни дейности в ДТГ "Димитър Хадживасилев"
Обща стойност на проекта 6142.00 лева.
Очаквано финансиране от програмата 4992.00 лева.
Получена обща оценка: 514

11. ОУ "Христо Ботев" с. Ореш за проект "Учи ИКТ и чужди езици, за да бъдеш част от света"
Обща стойност на проекта 6743.00 лева.
Очаквано финансиране от програмата 3843.00 лева
Получена обща оценка: 539

12. ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" – гр. Свищов за проект " Учениците в свободното си време с ангажимент към себе си и обществото"
Обща стойност на проекта 5494.00 лева.
Очаквано финансиране от програмата 5494.00 лева
Получена обща оценка: 470

13. МУЦ по ТПО гр. Свищов за проект " Свищов – достойно естъ"
Обща стойност на проекта 5140.00 лева.
Очаквано финансиране от програмата 5000.00 лева.
Получена обща оценка: 593

14. ПГ по ЛПС гр. Свищов за проект " Спорт за всички"
Обща стойност на проекта 3936.00 лева.
Очаквано финансиране от програмата 2468.50 лева
Получена обща оценка: 486


Класирани проекти, според общата оценка на комисията:

1. Проект " Ателие на талантите" на СОУ "Николай Катранов" гр. Свищов с обща оценка: 599

2. Проект "Свищов – достойно естъ" на МУЦ по ТПО гр. Свищов
с обща оценка 593
3. Проект "Нашето училище- мое училище" на
СОУ "Цветан Радославов" гр. Свищов
с обща оценка: 564

4. Проект "Учи ИКТ и чужди езици, за да бъдеш част от света" на ОУ "Христо Ботев" с. Ореш, община Свищов
с обща оценка: 539

5. Проект "Извънкласни форми за цивилизовано свободно време"
на СОУ "Димитър Благоев" гр. Свищов
с обща оценка: 536

6. Проект "С различни дарби и желания – заедно в родното училище" на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Овча могила, общ. Свищов
с обща оценка: 541

7. Проект " Дъга"на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Българско Сливово, община Свищов
с обща оценка: 521

8. Проект "Извънкласни дейности в ДТГ "Димитър Хадживасилев" на ДТГ "Димитър Хадживасилев" гр. Свищов
с обща оценка: 514


9. Проект "Българските обичаи в песни" на ОУ "Стефан Караджа" с. Вардим, община Свищов
с обща оценка: 491

10. Проект " Спорт за всички" на ПГ по ЛПС гр. Свищов
с обща оценка: 486
--------------------------------------------------------------------------------------

11. Проект "Студио – детски музикално-драматичен театър" на ОУ "Филип Сакелариевич" гр. Свищов
с обща оценка: 474

12. Проект "Движа се безопасно пеш и на колела" на ОУ "П. Р. Славейков" с. Козловец, община Свищов
с обща оценка: 472


13. Проект " Учениците в свободното си време с ангажимент към себе си и обществото" на ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" – гр. Свищов
с обща оценка: 470

14. Проект "Отново с вдигната завеса" на СОУ "Алеко Константинов" гр. Свищов
с обща оценка: 444


Определеното за Община Свищов финансиране по националната програма "Училището - територия на учениците" , модул Б "Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност"е 45900 лева. В рамките на тази сума могат да бъдат финансирани проектите от 1 до 10 вкл.

Комисия:

1. Анна Павлова:……………………….
2. Милена Богданова: ………………...
3. Иванка Коева:……………………….
4. Янка Николова:……………………..
5. Теменуга Нейкова:………………….
6. Илиян Илиев: ……………………….

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания