Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заповед №833, относно избори за членове на ЕП

ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №833
гр. Свищов, 18.04.2007 г.

ОТНОСНО: Условията, реда и контрола за провеждане на предизборна кампания чрез средствата на печатната пропаганда и агитация.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64 ал.2 от ЗИЧЕПРБ и във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 20.05.2007 г.

НАРЕЖДАМ:
1. По време на предизборната кампания политическите партии и коалиции, регистрирали листите за членове на Европейския парламент, могат да използват агитационни материали – афиши, плакати, реклами, надписи, позиви, обръщения и др.
2. Агитационните материали в град Свищов могат да бъдат поставени на определените в тази заповед места:
- пл. "Свобода" – бивш битов комбинат, ул. "Т. Миланович" 2 - витрини вляво;
- ул. "Ст. Ников" 2 А, бивш хранителен магазин – витрини вляво от входа;
- Пощата – витрините на главната улица;
3. На сгради, огради, витрини и др. - агитационни материали могат да бъдат поставяни с разрешение на собственика или управителя.
4. В търговските обекти агитационни материали могат да бъдат поставяни от вътрешната страна на витрините със съгласие на съответния собственик или управител.
5. Кметовете на кметствата от общината да определят места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания на територията на съответното кметство.
ЗАБРАНЯВАМ:
1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения ред до приключването на изборите.
2. Използването на превозни средства на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.
3. Разпространението и използването на агитационни материали, застрашаващи живота и здравето на гражданите, личното и общественото имущество, безопасността на движението, както и материалите с неморално съдържание или накърняващи честта и доброто име на кандидатите. Такива материали се премахват и изземват от кмета на Общината.

При констатирани нарушения да бъдат прилагани:
- Административно наказателните разпоредби на ЗИЧЕПРБ и
Наредба №1 на ОбС град Свищов.

ЗАДЪЛЖАВАМ:
Гражданите, партиите и коалициите в 3 (три)дневен срок след приключване на изборите да премахнат агитационните материали.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Свищов и упълномощените длъжностни лица от Общинската администрация.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите, партиите и коалициите на Общината.

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ: (п) СТ. БЛАГОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания