Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Възможности за финансиране на проекти от ДАМС

1. ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 2006-2007 - ПОДПРОГРАМА

"НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ ИИНИЦИАТИВИ"

Държавната агенция за младежта и спорта обяви на 14.07.2006 г. старта на Национална кампания за стимулиране на сътрудничеството между местните власти и младежта "МЛАДИТЕ И МЕСТНАТА ВЛАСТ"

координатор: отдел "РЕГИОНАЛНА КООРДИНАЦИЯ" - Главна дирекция "Политика за младежта"

МЛАДИТЕ И МЕСТНАТА ВЛАСТ

Цел на кампанията
Повишаване активността на младите хора чрез различни форми на гражданско участие в обществения живот и в местната власт

Приоритети:
• Насърчаване участието на младите хора в обществено-политическия, социално-икономическия и културен живот на страната на национално, регионално и местно ниво;
• Създаване на условия за взаимодействие и сътрудничество между младите хора и местните власти в разрешаването на проблеми на местната младежка общност;
• Популяризиране на кампанията

Резултати:
• Включване на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и национално ниво;
• Развитие на диалога между младите хора и местните власти;
• Създаване на добри модели на участие и включване на младите хора във функционирането на демократичното общество

Целеви групи:
• Младите хора на възраст от 16 до 35 г.
• Гражданското общество
на местно, регионално и национално ниво

Участници:
Млади хора на възраст от 16 до 35 г.

Срок за приемане на проекти:
14.07. – 14.08.2006 г.

Срок за изпълнение на проектните дейностите:
01 септември – 10 декември, 2006 г.

Продължителност на проектите: от един до три месеца

Бюджет: финансова подкрепа от ДАМС до 2 000 лева

Формуляри и критерии за оценка: Програма за младежки дейности 2006 – 2007 г. http://www.youthdep.bg/progs/pmd.html

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания