Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Въвеждаме разделно сметосъбиране

И в нашия град ще се появят цветни контейнери за разделно сметосъбиране. Това стана ясно на последното заседание на ОбС миналия четвъртък, когато светниците приеха предложението на "Екобулпак" АД София за сътрудничетво в областта на разделното сълбиране на отпадъци от опаковки.

Осигуряването на минимум 300 контейнера за два вида разделно сметосъбиране – жълти за хартиени, пластмасови и метални опаковки и отпадъци и зелени за стъклени опаковки, разположени на минимум 70 площадки за разделно събиране в града, предлага на първия етап "Екобулпак" АД София.

До 30 ноември т.г. ще бъдат определени още поне 25 площадки в по-малките населени места в общината. В тесните трудни за обслужване градски улици сметоизвозването ще бъде съгласуавано с отделен интегриран модул за поставяне на индивидуални контейнери.

Фирмата се ангажира да изгради сепарираща инсталация на площ от 2 дка в градското сметище и поема ангажимент да разкрие нови 20 работни места, както и разноските по разделното сметосъбиране.

Срокът на договора е 5-годишен с възможност за удължаването му с още 5 г. Според офертата на дружеството, Общината няма да има финансови ангажименти по договора, а само определя къде да бъдат обособени площадките. При подписването на договора дружеството се ангажира да възложи на общинска дейност "Чистота" обслужването на съдовете за опаковки от хартия, пластмаса и метал. Обслужването на жълтите контейнери може да се осъществи с наличната техника на "Чистота", а зелените контейнери ще се обслужват от "ЕКОБУЛПАК" с техен автомобил.

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Свищов за периода 2007 – 2012 г. прие ОбС миналия четвъртък. Една от целите на програмата е изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци, съвместно с общините Левски, Никопол, Белене и Павликени.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания