Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Публично обсъждане на бюджета на Община Свищов

О Б Щ И Н А С В И Щ О В
З А П О В Е Д

№: 258 / 30.01.2007 г..


На основание чл. 11, ал./6/ и чл. 30, ал./4/ от ЗОБ и чл. 13, ал. /3/ от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Н А Р Е Ж Д А М

1. На 16-ти Февруари 2007 година, от 16 часа, в зала № 1 на Община Свищов, да се проведе заключителното публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2006 г. и проекта за бюджета на Общината за 2007 г., с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица.
2. Чрез обяви в местните средства за масово осведомяване и на таблото за информация във фоаето на Общината, най-малко 7 дни предварително, да се информира местната общност за мястото и времето за провеждане на обсъждането.
3. За постъпилите предложения от проведеното публично обсъждане, да се състави протокол, който да се приложи като неразделна част на проекта за общински бюджет, при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.

Настоящата заповед да се връчи на касаещите ги длъжностни лица от Общинската администрация, за сведение и изпълнение и се публикува за информация на всички заинтересовани лица.КМЕТ:
/ Ст. Благов /

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания