Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Престижна награда за Община Свищов

ПРЕСБЮЛЕТИН
Национална конференция на Председателите на Общински съвети
и Кметовете на Общини в Република България
"Европейският съюз и българските местни власти –
конвергенция и партньорство"
19-20 Януари’ 2007 год., "НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ", гр. Пловдив

Националната асоциация на действащите председатели на общински съвети в Република България (НАДПОС-РБ) провежда за трета поредна година национална конференция. За 2007 год. форумът е на тема: "ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И БЪЛГАРСКИТЕ МЕСТНИ ВЛАСТИ – КОНВЕРГЕНЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО", 19-20 Януари’ 2007 год., "НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ", гр. Пловдив. Конференцията се явява първият знаков национален форум на местната власт в България след приемането ни в Европейския съюз и събира на едно място над 200 Председатели на Общински съвети и Кметове на Общини в Република България.

Форумът се провежда в партньорство с Представителството на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България, Инициатива местно самоуправление на Американската агенция за международно развитие, Фондацията за реформа в местното самоуправление и Болкан асист. Ще вземат участие представители и експерти от 40-то НС, Министерски съвет и водещи НПО с компетенции в местното самоуправление. Научната подкрепа за провеждането на конференцията оказват Университета за национално и световно стопанство - гр. София и Стопанска академия "Д.А.Ценов" – гр. Свищов. Финансова подкрепа за конференцията е осигурена от Американската агенция за международно развитие и "Общинска банка" АД.

Сред официалните лица в конференцията вземат участие Д-р Иван Чомаков – Кмет на Община Пловдив, г-н Кирил Ананиев – Зам.-министър на финансите при Министерски съвет на Република България, г-н Любомир Дацов – Зам.-министър на финансите при Министерски съвет на Република България, г-н Рууд Ван Енк – заместник-ръководител на Представителството на ЕК в България, инж. Тодор Петков – Областен управител на Област Пловдив, ст.н.с. д-р Гинка Чавдарова – Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, г-н Емил Савов – Директор на програма ИМС на Американската агенция за международно сътрудничество и г-н Георги Беловски – Изпълнителен директор на "Общинска банка" АД.

Четвъртата година от мандата на местната власт (2004-2007 год.) е първа година от пълноправното членство в Европейския съюз. В условията на мащабна нормативна конвергенция е наложително да се дебатира способността на законодателната уредба на общинската власт за ефективно самоуправление на местните общности чрез делегираните органи на властта. Взаимодействието между местната власт, областните администрации и ресорните министерства при усвояването на структурните фондове на ЕС изисква от Общинските съвети и общинските администрации работещи механизми за програмиране и проектно управление.

Целта на конференцията е да интегрира в средата на пълноправно членство в ЕС и конституционна реформа дебата за законодателни промени и управленски решения чрез развитие процесите на децентрализация на финансовите ресурси, отговорностите и правомощията за създаване на ефективна мрежа от институции на българската местна власт за партньорство с институциите на ЕС за постигане на конвергенция и растеж.

Основни моменти, които се поставят във фокуса на програмата на конференцията са:

 Управленско адаптиране на българската местна власт за административно функциониране в условията на пълноправно членство в ЕС.
 Развитие капацитета на местната власт за усвояване на структурни и кохезионния фондове.
 Местни избори’ 2007 – приоритети за промени в Закона за местните избори и Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 Годишно програмиране на Общинските планове за развитие (2007-2013 год.), съгласно Закона за регионалното развитие.
 Въвеждане на системи за управление на контрол по функции и дейности в българските общини.

На конференцията се връчва ежегодната награда на НАДПОС-РБ под патронажа на Министъра на финансите на РБългария доц. д-р Пламен Орешарски "Общински финансист на 2006 год." (национален носител на наградата с трима подгласници) по конкурса НАДПОС-РБ "Иновационни практики в общинските финанси". Наградата се връчва от г-н Кирил Ананиев - зам.-министъра на финансите на Република България и доц. д-р Андрей Захариев – председател на Управителния съвет на НАДПОС в РБ на Кметовете и финансовите директори на номинираните 4-ри общини. Конкурсът се провежда за трета поредна година. Наградата се присъжда за особен принос в утвърждаването на местното финансово управление и разпространението на добри практики сред останалите български общини. На предходните два конкурса (за 2004 и 2005 год.) отличените общини бяха Община Варна /два пъти носител на голямата награда/, Община Шумен и Община Велико Търново /категория големи общини/, Община Своге и Община Мездра /категория средни общини/ и Община Борово и Община Никопол /категория малки общини/. Общините, победители в конкурса ще бъдат обявени в рамките на церемонията по откриването на конференцията след 14,20 часа на 19-ти януари, 2007 г.

За 2006 год. Община Пловдив, представлявана от Кмета д-р Иван Чомаков се определя за победител в националния конкурс на НАДПОС-РБ за 2006 год. "Иновационни практики в общинските финанси" под патронажа на Министъра на финансите на Република България доц. д-р Пламен Орешарски след номинация от Председателя на Общински съвет – Пловдив г-н Страшимир Дочков. Наградата се дава за успехите на Община Пловдив, с Кмет д-р Иван Чомаков, Финансов директор г-н Марин Налбански, в процеса на развитие и утвърждаване на съвременни практики за общинско финансово управление, включително: въвеждане на системи за дългосрочно финансово управление и мониторинг на общинските финанси; въвеждане на иновативна система за събиране на общинските приходи; внедряване на система за финансово управление и контрол (СФУК); разработване на оригинални за българската бюджетна практика вътрешни нормативни документи, касаещи организацията на бюджетния процес и вътрешния финансов контрол в общината; присъждане на кредитен рейтинг за общинския облигационен заем "BB" от водещата световна рейтингова агенция Стандарт енд Пуърс и "ВВ положителна перспектива" за Община Пловдив като цяло; емитиране на 15 год. общински облигационен заем на стойност 25 млн. Евро за финансиране на общински инфраструктурни проекти при фиксирана лихва от 2,875%; провеждане на адекватна инвестиционна програма за управление на твърдите битови отпадъци, с изграждане на първия за България завод за отпадъци; реализиране на 21 успешни публично-частни партньорства, сред които и енергийно ефективно улично осветление; изявено сътрудничество по пилотни за България проекти с ИМС на ААМР; успешно партньорство с консултантски компании, университети и неправителствени организации.

Община Разград, представлявана от Кмета г-н Денчо Бояджиев се определя за победител в категорията големи общини (над 50 хил. жители) в националния конкурс на НАДПОС-РБ за 2006 год. "Иновационни практики в общинските финанси" след номинация от Председателя на Общински съвет – Разград г-жа Добринка Монева. Наградата се дава за успехите на Община Разград , с Кмет инж. Денчо Бояджиев и Финансов директор г-жа Минка Ганева, в процеса на развитие и утвърждаване на съвременни практики за общинско финансово управление, като прилагане на бюджетен процес, ориентиран към услугите, въвеждане и ежегодно усъвършенстване на система за финансово управление и контрол на общинските финанси и налагане на трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние, внедряване система по качеството ISO 9001-2000, успешно управление на банкови заеми за финансиране на общинската инвестиционна програма – за газифициране на социални обекти и изграждане на общински пътища; приемане и реализиране програма на Общински съвет за 2006 г. за публично-частни партньорства; партньорство по пилотни проекти на Инициатива местно самоуправление, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Фондацията за реформа в местното самоуправление; успешно сътрудничество с финансови консултанти от Клуб "Икономика", Инициатива местно самоуправление, Национално сдружение на общините в Република България, Болкан Асист и СА "Д.А.Ценов".

Община Свищов, представлявана от Кмета г-н Станислав Благов се определя за победител в категорията средни общини (от 20 хил. до 50 хил. жители) в националния конкурс на НАДПОС-РБ за 2006 год. "Иновационни практики в общинските финанси" след номинация от председателя на Общински съвет – Свищов Андрей Захариев. Наградата се присъжда за успехите на Община Свищов с Кмет г-н Станислав Благов и Финансов директор г-н Стефан Кирчев в процеса на развитие и утвърждаване на съвременни иновационни практики за общинско финансово управление, номинирани с наградите "Община новатор за 2005 год." на ФРМС, призьор в едноименния конкурс за 2004 и 2006 (с над 100 новаторски практики за България), с международно отличие от третия Световен Форум на градовете, организиран от програма "ХАБИТАТ" на ООН във Ванкувър с наградата "Инструментариум за участие" за 2006 г. за гражданската инвестиционна програма "Местни инициативи"; финализиране през 2006 г. на пионерен за страната 7-год. вътрешен облигационен заем с обслужване от трета страна по схема на финансов лизинг и поемане на нов дълг, чрез банков заем, за целите на общинската инвестиционна програма в лева, за 7 год. при фиксирана лихва от 2,92%; устойчиво партньорство като пилотна община по програми на ШАРС (проект "Квартален форум"), ААМР, Датската агенция за развитие и подпомагане, Болкан Асист, ФРМС, Фондация "Отворено общество", НСОРБ, НАДПОС, ПУДООС към МОСВ, СИФ към МТСП, Форд Мотор Къмпани и Посолство на Великобритания с постигане на устойчиво развитие на гражданското общество.

Община Летница, представлявана от Кмета г-н Красимир Джонев се определя за победител в категорията малки общини (под 20 хил. жители) в националния конкурс на НАДПОС-РБ за 2006 год. "Иновационни практики в общинските финанси" след номинация от Председателя на Общински съвет Летница г-н Александър Михайлов. Наградата се присъжда за успехите на Община Летница с Кмет г-н Красимир Джонев и Финансов директор г-жа Миладинка Генова в процеса на развитие и утвърждаване на съвременни иновационни практики за общинско финансово управление, включително проект "Комплексни административни услуги в Е област Ловеч, осъществен с методическата помощ на ФРМС , по инициатива на РСО "Централна Стара планина" и финансовата подкрепа на ШАРС – комуникационен софтуер; внедрени програмни продукти в Система "АКСТЪР", одобрен проект по програма "САПАРД" на обща стойност 2 264 923 лв., мярка "Развитие и подобряване на междуселищната инфрактруктура", реализиран подпроект на тема " Частичен ремонт на читалищна сграда в гр. Летница" по проект "Красива България" през 2006 г., усвоен безлихвен кредит от ПУДООС в размер на 103 948 лв. Публично-частно партньорство чрез акционерно дружество "Летница - Индустриален парк" за изграждане на Индустриален парк край гр. Летница , един от шестте на територията на България; реализиран проект "Участието на гражданите в управлението на общинските пари" в партньорство с "Болкан Асист", Програма "Обществен форум" на ШАРС със 7 проекта на стойност 80 хил. лв. на тема "Реализация на младите хора в малката община"; Партньорство с ФРМС, РСО "Централна Стара планина"; ШАРС ; Сдружение "Знание" гр. Ловеч, НАДПОС и СА "Д.А.Ценов".

Управителен съвет, НАДПОС-РБЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ
От национална конференция на Председателите на Общински съвети и
Кметовете на Общини в Република България
"Европейският съюз и българските местни власти – конвергенция и партньорство"
19-20 Януари’ 2007 год., гр. Пловдив


Представените на конференцията над 200 председатели на Общински съвети и Кметове на общини се обединиха около общата позиция за:

1. Разширяване обхвата на адаптираните по образец на ЕС национални системи за финансовото управление и контрол в публичния сектор в партньорство с Министерство на финансите за гарантиране на законосъобразността и целесъобразността на изразходването на средства от структурните фондове за финансиране на общински инвестиционни проекти. Развитие на финансово ориентираните системи за финансово управление и контрол в общините в цялостни разписани системи, механизми и процедури за управление на българските общини и гарантиране на тяхната ефективност при подготовката и управление на проекти, финансирани от ЕС.
2. Пълен преглед, съвместно с МРРБ до м. май, 2007 г., на заявените в индикативните финансови таблици на Общинските планове за развитие (2007-2013) средства от структурните фондове. Актуалното съотношение между заявени и осигурени средства от фондовете по аналитични данни на НАДПОС е седем към едно. Приоритизиране на заявените проекти за финансиране по години, обекти и степен на изискуемост за реализация, включително според критерия поети писмени ангажименти пред ЕС. Изготвяне на първите годишни програми (2007 год.) за реализация на Общинските планове за развитие и тяхното синхронизиране с актуалната годишна бюджетна процедура в общините.
3. Възлагане на УС на НАДПОС-РБ на сформиране на работна група за подготовка на общо становище на асоциацията за промени в ЗМИ. С делегирането на данъчни правомощия на местните власти чрез промените в конституцията се засилва отговорността на Общинските съвети и общинските съветници. Предстоящите местни избори през Октомври’ 2007 год. са възможност за първа стъпка в посока мажоритарен избор на съветници. Подобна законодателна уредба има в страни от ЕС (например Естония). С нейното въвеждане ще се гарантира пред избирателите правото им да избират конкретен съветник, катъо се осигури измерване на личния мажоритарен вот за всеки кандидат за съветник, независимо от подредбата в определената от партийните структури пропорционална листа. Дебатът по тези възможни промени в ЗМИ ще се осъществи само при наличието на мотивация за законодателна инициатива сред народните представители и парламентарната комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство с председател г-н Ремзи Осман. НАДПОС-РБ е готов да партнира на народните представители от ресорната комисия за въвеждане на текстове в ЗМИ, които да гарантират мажоритарност при избора на съветници в унисон с обществените очаквания и новите отговорности на Общинските съвети за определяне ставките на местните данъци след решението на Народното събрание по 4-тата поправка на Конституцията на Република България.
4. Възприемане на програмирането, подготовката и управлението на общински проекти, финансирани от фондовете на ЕС, за новата първостепенна задача пред водещите неправителствени организации, работещи с българските общини. Създаване на условия за хоризонтален трансфер на ноу-хау и документация за кандидатстване по типови проекти с приложимост в повече от една общини. Интегриране потенциала на българските висши училища като партньори на българските градове, общини и региони при разработката на документация за кандидатстване за финансиране пред фондовете на ЕС чрез националните оперативни програми.
5. Подготовка и провеждане на национален форум на българските местни власти на тема "Финансово управление на българските общини в Европейския съюз", който да се проведе през месец април, в гр. Варна в партньорство със заинтересуваните институции, финансиращи общински инвестиционни проекти.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания