Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ
Добавена на: 2020-10-15 13:13:10

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ"-КОМПОНЕНТ 2.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
По ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 е отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ"-КОМПОНЕНТ 2.
            Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
Целта на Компонент 2 по настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е посредством реализирането на т.нар. „меки мерки" (интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) в рамките на ОП РЧР и ОП НОИР да се допълнят изпълняваните инвестиционни проекти от общините-бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г, с включени мерки за изграждане на социални жилища.
Съгласно условията за кандидатстване по Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020 и задължителното условие от същите, Община Свищов обявява процедура за избор на партньорски организации за подготовка и изпълнение на проект.
Процедурата за избор на партньори ще стартира на 14.10.2020 г. с публикуване на обява на официалната страница на Община Свищов http://www.svishtov.bg/.
Пакетът с документи е наличен в раздел „Търгове и конкурси“, „ Конкурси“  и може да бъде изтеглен от:
http://www.svishtov.bg/images/auctions/auction_867305068.pdf
http://www.svishtov.bg/images/auctions/auction_987060316.pdf
http://www.svishtov.bg/auctions.php?act=3
 Ще се проведе в два етапа: административна оценка/допускане/ и класиране. Докладът от работата на комисията по подбор се утвърждава от кмета на Община Свищов.
 Заявленията за партньорство и попълнените документи по образец могат да се подават в срок до 28.10.2020 г. – 17:30 часа, в деловодството на Община Свищов - Център за административно обслужване.
Допустими партньори за дейностите по ОП РЧР:
1.  Неправителствени организации;
2.  Центрове за информация и професионално ориентиране;
3.  Читалища;
4.  Работодатели (съгласно КТ);
5.  Доставчици на социални и здравни услуги;
6. Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания;
7. Обучителни организации и институции;
8. Общини.
 
Допустими партньори за дейностите по ОП НОИР:
1.  Държавни и общински детски градини;
2.  Държавни и общински училища;
3.  Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.
 
В случаите на заявено желание за партньорство от страна на училищата и детските градини (за дейностите по ОП НОИР) следва да се представят анализирани и идентифицирани нужди на целевите групи и съответни доказателства.
 
Неразделна част от настоящата покана са: 
1.Указания за участие в процедурата за избор на партньори.
2.Приложения/образци/декларации/списък с документи.
 
 
Лице за контакт: Анелия Димитрова-Заместник-кмет „УЕПО“
Тел: 0631 68117
Email: adimitrova@svishtov.bg
 
Процедурата за избор на партньори с Указания за участниците, Приложения и информация и други съобщения, във връзка с провеждането на процедурата ще бъдат обявявани текущо на официалната електронна страница на Община Свищов. http://www.svishtov.bg/
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания