Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 24.09.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 24.09.2020 г.
Добавена на: 2020-09-18 16:40:10

Редовнота заседание на Общински съвет - Свищов ще се проведе на 24.09.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа, в Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 24.09.2020 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Първо Българско Народно Читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“ при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Възлагане на обществена услуга – патронажна грижа, предоставяна по проект BG05M9OP001–2.040-0005 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Продължаване срока на договор за управление на „Дунавско дело“ ЕООД – гр. Свищов.

Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”.

Даване на съгласие за продажба на идеалните части, общинска собственост в поземлен имот с идентификатор 65766.701.2299 с адрес: гр. Свищов, ул. „Емануил Васкидович“ № 5.

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП) в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов до индустриална площадка „Свилоза“ в ПИ 65766.418.142 по КК и КР на землището на гр. Свищов.

Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация  и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV- 4359, 4567, 4980, 4981, 4982, 4983, 9666 и (УПИ) VI - 4633,        кв. 105 по плана на  гр. Свищов и част от улица – тупик по регулационния план на  гр. Свищов.

Определяне на кандидатите, които се предлагат за избиране за съдебни заседатели в Районен съд – Свищов, с мандат 2021-2025 година.

Приватизация на общински нежилищен имот.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания