Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Остават броени дни до крайния срок за кандидатстване по програмата на ОПИК за подкрепа на средни предприятия

Остават броени дни до крайния срок за кандидатстване по програмата на ОПИК за подкрепа на средни предприятия
Добавена на: 2020-08-14 11:46:51

Уважаеми съграждани,

Напомняме Ви, че остават броени дни до крайния срок за кандидатстване по програмата на ОПИК за подкрепа на средни предприятия.
Чрез участието на Вашата фирма в Процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК, можете да получите на 100 % грант - до 150 000 лева.
За да участвате в процедурата е ВАЖНО да бъдат покрити критериите за средно предприятие и изискванията на програмата. Ето ги и тях:
 
•          - Допустими кандидати са средни предприятия - юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите - с персонал между 50 и 249 служители през 2019 г. или през 2018 г. или през 2017г.
 
•          - Кандидатите следва да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и през 2019 г. и да са реализирали общи приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 1 000 000 лв.
 
•          - Кандидатите следва да са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за един от предходните месеци след 01.02.2020 г. – включително и месец юли 2020 г. спрямо месечния оборот на същия месец за 2019г.
 
•          - Критериите се формират не само на база на данни на кандидатстващото предприятие, но на база на сводирани данни от всички предприятия, които имат някаква свързаност с кандидатстващото предприятие!
 
•          - В Процедурата могат да участват и предприятия, получаващи подкрепа по мярката 60/40 и/или по други проекти с публична помощ!
 
Основни параметри на програмата:
 
Минимална и максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на проект:
•          - минимална стойност: 30 000 лева;
•          - максимална стойност: 150 000 лева,
но не повече от 3% от „общите приходи от продажби“, декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общи приходи от продажби).
Срок на изпълнение на проекта: 3 месеца.
Краен срок: 24.08.2020 г.
Допустими разходи: Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания