Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2020-06-30 09:09:05

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Община Свищов в качеството си на бенефициент по Договор № BG16RFOP001-5.002-0006-С02, проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”, организира заключителна пресконференция за представяне изпълнение на дейностите  по проекта.
Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки и съгласно Указанията на Управляващият орган на ОП „ Региони в растеж“  във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната събитието ще се реализира като виртуална пресконференция.
Заключителното събитие ще се проведе  онлайн на 02.07.2020 г./ четвъртък/ от 11:00 часа.  Ще е с продължителност до 40 минути в него могат да се включат до 100 участника. 
Линк за влизане в  ZООМ:
https://us04web.zoom.us/j/3140770348?pwd=VE1FaWM4blZDR3pIRTg2ZmlhYUw1Zz09
Парола за пресконференцията: 0000
 
Ще бъде направена презентация, която представя напредъка на дейностите в различните етапи, както и постигнатите резултати. Проектът се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”. 
Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-9/15.01.2019 г.,реф.№BG16RFOP001-5.002-0006-С01, изм. № РД-02-37-9(1)/24.10.2019 г., BG16RFOP001-5.002-0006-С02 осигури обща стойност на проекта в размер на 804 337, 32 лв., в т.ч. от Европейски съюз - 447 117,90 лв. и национално съфинансиране- 78 903,17 лв.
Продължителността е 18 месеца, като дейностите стартираха през м.януари 2019 г.
Основна цел е осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови, качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.
Създаването на нова услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"/ЦГВХНС/ в гр. Свищов е в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
 
 Каним заинтересованите граждани на Община Свищов и представителите на медиите да участват в събитието.
 
 
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА
Заместник-кмет „Управление на европейски проекти,
образование и устройство на територията“
и ръководител проект, съгл. Пълномощно № 47/21.01.2019 г. 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания