Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2020-06-02 15:07:51

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 741 РД-01-03
гр. Свищов, 01.06.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването,
Н А Р Е Ж Д А М:
 


I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Свищов, считано до 14 юни 2020 г.:1. Не се разрешават посещенията в:

а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;
б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито.
2. Считано от 01.06.2020 г. се разрешават посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар, при условията на т. 10 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.
3. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:
а) присъствието на деца и ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.
б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 10 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.
4. Считано от 01.06.2020 г. се разрешават всички извънкласни занимания, в т.ч. занимални, клубове, детски центрове и други, при условията на т. 10 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.
5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други).
Изключение от забраната се допуска за:


- колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 (десет) човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ;

- индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика;

- самостоятелни плувни комплекси и басейни.

Разрешават се колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.
Разрешават се индивидуалните и колективните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18-годишна възраст.
6. Разрешава се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при условията на т. 10 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.
7. Разрешават се културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, и други), при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ, при условията на т. 10 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.
8. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
9. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
10. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, заповед № РД-09-554/29.05.2020 г. на министъра на младежта и спорта, и  заповед № 639-РД-01-03/14.05.2020 г. на кмета на община Свищов.
II. Тази заповед отменя т. I от заповед № 715-РД-01-03/27.05.2020 г. на кмета на община Свищов.
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник РУ МВР – гр. Свищов, РЗИ – В. Търново, Анелия Димитрова – зам.-кмет на община Свищов, Илиян Венков – зам.-кмет на община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.
 
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и председател
на Кризисен щаб при община Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания