Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2020-05-21 13:49:47

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 686-РД-01-03
гр. Свищов, 21.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД-09-533/20.05.2020 г. на министъра на младежта и спорта,
Н А Р Е Ж Д А М:
 


I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Свищов, считано от 21 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:1. Не се разрешават посещенията в:

а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;
б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито.


2. Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища и в други обучителни институции и организации. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а) провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
б) провеждането на обучения от учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;
в) провеждането на обучения от учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение);
г) провеждането на обучения от лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.
д) провеждането на обучения, финансирани със средства на Европейските структурни и инвестиционни фондове, при условията на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
е) провеждането на обучения, финансирани с публични средства, по линия на Националния план за действие по заетостта за 2020 г.
ж) присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висши училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, съответно ректорът на висше училище, създава организация за стриктно спазване на мерките по т. 12.
з) провеждането на обучение на кандидатите за водачи на моторни превозни средства за оказване на първа долекарска помощ.
и) провеждането на курсове за обучение и квалификация на водни спасители.


3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

4. Възобновяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини, считано от 01.06.2020 г.

5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други).

Изключение от забраната се допуска за:


колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 (десет) човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ;

индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.

Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.
Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18-годишна възраст.“


6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).

7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.

8. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.

9. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

10. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

11. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.

12. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, заповед № 639-РД-01-03/14.05.2020 г. на кмета на община Свищов, и при спазване на указанията по т. II от заповед № РД-09-533/20.05.2020 г. на министъра на младежта и спорта.II. Тази заповед отменя т. I от заповед № 640-РД-01-03/14.05.2020 г. на кмета на община Свищов.

 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник РУ МВР – гр. Свищов, РЗИ – В. Търново, Анелия Димитрова – зам.-кмет на община Свищов, Илиян Венков – зам.-кмет на община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.
 
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и председател
на Кризисен щаб при община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания