Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2020-05-14 21:01:19

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 639-РД-01-03
гр. Свищов, 14.05.2020 г.


 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка  със заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, и решение на Кризисен щаб при Община Свищов (Протокол № 15)

Н А Р Е Ж Д А М:

⦁ Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Свищов, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:
⦁ Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние), а при невъзможност задължително организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения:
а) дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в приложение № 1 към заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването;
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно приложение № 2 към заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;
г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;
д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице шлем, ръкавици и др.).
⦁ Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен посочените в т. 1 противоепидемични мерки, прилагат и допълнителни такива:
а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане ступване на хора и спазването на дистанция;
г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
⦁ При непосредствено обслужване на клиенти (в обектите по т. 2), изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
⦁ Всички лица, когато се намират в закрити обществени места (обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове и други места, на които се предоставят обществени и други услуги) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.
⦁ Всички лица (с изключение на лицата от едно семейство/домакинство), които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) спазват физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние по между си.
⦁ Противоепидемичните мерки по т. I, 1-3 са задължителни за прилагане от всички работодатели и органи по назначаване, и всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник РУ МВР – гр. Свищов, РЗИ – В. Търново и Илиян Венков – зам.-кмет на община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.

 


ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и председател
на Кризисен щаб при община Свищов

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания