Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за организирани семейни тържества

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за организирани семейни тържества
Добавена на: 2020-05-14 12:59:16

Образец

ДО ОБЩИНА СВИЩОВ
 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от ________________________________________________________________________,
ЕГН ____________________, ЛК № ____________________, изд. на ________ от МВР - ____________________,
постоянен адрес: ____________________________________________________________
в качеството на собственик / управител (подчертава се вярното) на:
фирма _________________________________________________, ЕИК ______________,
адрес на управление _________________________________________________________
във връзка с постъпило заявление за организирано семейно тържество на ………………2020 г., моля за разрешение за провеждането му, като декларирам следното:


1. Запознат съм с разпоредбите на заповед № РД-01-249/03.05.2020 г., заповед № РД-01-262/14.05.2020 г., заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, заповед № 630-РД-01-03/12.05.2020 г. на кмета на община Свищов, препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция и национално оповестените противоепидемични мерки заради разпространение на COVID-19 на територията на страната.

2. Осъзнавам, че упражняването на фирмената дейност и функционирането на търговските обекти носи потенциална опасност за здравето и живота на служителите, посетителите и клиентите им.

3. При упражняването на фирмената дейност и функционирането на търговските обекти, ще спазвам стриктно и без коментари разпоредбите по т. 1.

4. При нарушаване на разпоредбите по т. 1, нося пълна отговорност по смисъла на българското законодателство.

5. Във връзка с упражняването на фирмената дейност и функционирането на търговските обекти, освобождавам от отговорност Община Свищов.

6. Съгласен съм Община Свищов да бъде обезщетена и защитена от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица вследствие упражняването на фирмената дейност и функционирането на търговските обекти.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ПРОЧЕЛ/А И РАЗБИРАМ
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЯТА!
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: копие от заявлението и списък с имена и адрес на присъстващите
Име на декларатора: _________________________________________________________
Подпис на декларатора:________________
Дата:___________________
Декларацията е приета от служител на Община Свищов (име и подпис):
___________________________________________________________________________*Декларации могат да бъдат получени и от Информационния център в сградата на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания