Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д
Добавена на: 2020-05-13 09:40:35

З А П О В Е Д
З А П О В Е Д

Приложен файл: Заявление-декларация към ЗАПОВЕД № 630-РД-01-03 от 12.05.2020 г.

З А П О В Е Д
 
№ 630-РД-01-03
гр. Свищов, 12.05.2020 г.
 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка  със заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и решение на Кризисен щаб при Община Свищов (Протокол № 14)
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 


I. Допуска се провеждането на организирани семейни тържества на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните изисквания:1. Организаторът на мероприятието, не по-късно от 1 (един) ден преди провеждането му, депозира пред собственикът/управителят на ресторант, заведение за бързо обслужване, питейно заведение и кафе сладкарница заявление с информация за вид, дата, час и брой присъстващи (с имена и адрес) на семейното тържество.

2. След получаване на заявление по т. 1, собственикът/управителят на ресторант, заведение за бързо обслужване, питейно заведение и кафе сладкарница уведомява Община Свищов (чрез заявление-декларация по образец) за планираното мероприятие и декларира, че при провеждането му носи пълна отговорност по смисъла на българското законодателство при установяване на евентуални вреди, нанесени на трети лица от функционирането на обектите, както и от работата на служителите в тях, и/или вследствие на това.

3. След получено разрешение от Община Свищов, собственикът/управителят на ресторант, заведение за бързо обслужване, питейно заведение и кафе сладкарница, в които ще се провеждат организирани семейни тържества създава организация за изпълнение на оповестените противоепидемични мерки на територията му, в т.ч. контролиран пропускателен режим, строг режим на работа и засилен дезинфекционен режим.

4. Собственикът/управителят на ресторант, заведение за бързо обслужване, питейно заведение и кафе сладкарница, в които ще се провеждат организирани семейни тържества осигурява на входа на търговските площи на открито (градини, тераси и др.) термометриране и дезинфекциране на посетителите.

5. Лица с изявена грипоподобна симптоматика и температурни показатели над 37,1 не се допускат на организираното семейно тържество.

6. Масите на търговските площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници се разполагат на разстояние, не по-малко от 1,5 метра между тях, като на една маса се настаняват не повече от четири лица или едно семейство.

7. На  търговските площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници не се разрешават блок-маси, всякакъв вид кетъринг и други производни на начина на предлагане.

8. Обслужващият персонал да спазва задължителните мерки за здравословни и безопасни условия на труд, в т.ч. използване на предпазни маски и защитни ръкавици.

9. Санитарните помещения се ползват при контролиран пропускателен и засилен дезинфекционен режим.

10. Присъстващите на организирано семейно тържество да не напускат обекта, в който същото се провежда, безцелно.

11. Краен час на приключване на семейното тържество: не по-късно от 00.00 ч.II. Не се допуска  провеждането на организирани семейни тържества на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници без разрешение от Община Свищов, както и при нарушаване на изискванията по т. I.

III. За всяко организирано семейно тържество се уведомяват своевременно органите на РЗИ – В. Търново и РУ МВР – Свищов.

 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник РУ МВР – гр. Свищов, РЗИ – В. Търново и Илиян Венков – зам.-кмет „Стопанска и финансова политика“ при Община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.
 
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и председател
на Кризисен щаб при община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания