Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

КЪМ БИЗНЕСА

КЪМ БИЗНЕСА
Добавена на: 2020-05-12 13:27:13

СЪОБЩЕНИЕ

На официалната страница на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, УО е публикувал съобщение, че ще утвърди условията за кандидатстване и изпълнение по процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ след получаване на решение от Европейската комисия за съответствие на процедурата с правилата за държавни помощи.
Поради високия обществен интерес, преди утвърждаване на пакета с документи за кандидатстване и официалното обявяване на процедурата, заинтересованите страни могат да се запознаят предварително с изискванията по процедурата от публикуваният на 11.05.2020 г.  пакет  с документи  за предварителна информация  на следният линк:
 
https://opic.bg/news/mikro-i-malki-predpriyatiya-shche-mogat-da-kandidatstvat-za-otpuskane-na-bezvzmezdna-finansova-pomoshch-1
 
Проектни предложения ще могат да се подават през информационната система ИСУН 2020 след официалното публикуване на утвърдения пакет документи и обявяването на процедурата в максимално кратки срокове.
Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/
 
Подготовката и подаването на проектното предложение в ИСУН 2020 се извършва по следния начин: Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез имейл и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение.
Проектното предложение по настоящата процедура се изготвя от кандидата съгласно инструкциите на УО, дадени в Примерните указания за попълване на електронен Формуляр за кандидатстване (Приложение 7).
Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани в Бюрото за административна и консултантска помощ, намиращо се на партерен етаж   в административната сграда на община Свищов, или на тел: 0886 240606, както и на   електронна поща на Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014 – 2020: priemna@mi.government.bg.
 
При технически въпроси и затруднения, свързани с функционирането на ИСУН 2020, можете да се обръщате към звеното за помощ на потребителите на системата, функциониращо в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет, на електронна поща: support2020@government.bg или през формата за обратна връзка на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback/Index. 


ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания