Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заповед на кмета на община Свищов и председател на Общински кризиен щаб - Свищов Генчо Генчев

Заповед на кмета на община Свищов и председател на Общински кризиен щаб - Свищов Генчо Генчев
Добавена на: 2020-03-27 12:40:12

З А П О В Е Д

№ 426 РД-01-03
гр. Свищов, 27.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. и заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение,
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 


I. Отменям заповед № 374 РД-01-03/14.03.2020 г. на кмета на община Свищов.

II. Оставям в сила всички текстове на заповед № 372 РД-01-03/13.03.2020 г. на кмета на община Свищов, изменена със заповед № 373 РД-01-03/14.03.2020 г.

III. Считано от 27.03.2020 г., разрешавам функционирането на обекти, упражняващи търговска дейност, неупомената като подлежаща на преустановяване по смисъла на заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

IV. Функционирането на обектите по т. III от настоящата заповед да се извършва след попълване на декларация (по образец) пред служител на Община Свищов от собственика/управителя на съответния обект, и при строго спазване на следните условия:1. Край на работния ден: не по-късно от 20.00 ч.

2. Собственикът/управителят да създаде организация за изпълнение на противоепидемичните мерки на територията и около територията на обекта, в т.ч. контролиран пропускателен режим, строг режим на работа и засилен дезинфекционен режим.

3. Обслужващият персонал да спазва задължителните мерки за здравословни и безопасни условия на труд.

 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник Районно управление „Полиция“ – гр. Свищов, Регионална здравна инспекция – В. Търново и Илиян Венков – зам.-кмет „Стопанска и финансова политика“ при Община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и председател
на Кризисен щаб при община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания