Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 27.02.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 27.02.2020 г.
Добавена на: 2020-02-21 09:29:33

Редовното заседание на ОбС - Свищов ще се проведе на 27.02.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 27.02.2020 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Представяне на Програма за управление на Община Свищов 2019 - 2023 година от Кмета на Община Свищов – Генчо Генчев.

Представяне на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.06.2019 г. - 31.12.2019 г.

Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година – създаване на нови обекти.

Одобряване на Прогнози за периода 2021-2023 година.

Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, Приоритетна ос: „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“, Наименование на процедурата: BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”.

Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов.

Приемане на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2019-2023 г. с приложения и Допълнение към нея за показателите сероводород (SH2) и Серовъглерод (CS2).

Приемане на Отчет за 2019 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г. (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет Свищов), Отчет за 2019 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”. Период на действие – 2015 г. – 2018 г. (Решение № 316/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2019 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на община Свищов (Приета с Решение № 276/30.06.2016 г. на Общински съвет Свищов).

Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота –Свищов” град Свищов.

Заличаване на „ОБРЕДИ – СВИЩОВ“ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 104060259.

Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов.

Одобряване на молби декларации за намаляване на размера на дължимата ТБО съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на  поземлени имоти: (ПИ) 65766.420.1, (ПИ) 65766.420.2, (ПИ) 65766.508.6, (ПИ) 65766.508.50 (част от ПИ 508037) и части от (ПИ) 65766.508.3 и от (ПИ) 65766.508.21 по КК и КР на землището на гр. Свищов.

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП) в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов до индустриална площадка „Свилоза“ в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов.

Утвърждаване състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) при Община Свищов.

Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2020 година.

 Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г. - 5 броя.

Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди” - 6 броя.

Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж.

Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда - 2 броя.

Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 13/04.03.2014 г., сключен между Исторически музей – Свищов и  ЕТ „Вутов 62 – Евгени Вутов“.

Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находяща се в сградата на Кметство с. Алеково.

Даване съгласие за удължаване срока на Договор № 03/2014 г., сключен между Община Свищов и ЕТ „Даниела Николова“, гр. Свищов.

Даване съгласие за продължаване срока на договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в местността „Баира“, в землището на с. Ореш, сключен на 01.04.2013 г. между Кметство с. Ореш,            общ. Свищов и „А1 България“ ЕАД.

Предоставяне право на ползване върху  моторно превозно  средство, марка „Форд“, модел „Transit Custom Combi SWB“ с 8+1 места, с регистрационен номер ВТ 3143 КС.

Предоставяне на специален автомобил от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД на Община Свищов за безвъзмездно ползване.

Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов.

Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания