Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 19.12.2019 г.

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 19.12.2019 г.
Добавена на: 2019-12-12 16:47:36

Редовното заседание на Общински съвет - Свищов ще се проведе на 19.12.2019 г. /четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 19.12.2019 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Определяне на Такса за битови отпадъци за 2020 година.

Утвърждаване кметски наместници за населени места на територията на Община Свищов за с. Александрово, с. Деляновци, с. Совата и с. Червена.

Закриване на звено „Радиотранслационен възел“.

Определяне размера на основни месечни заплати на Кметовете в Община Свищов.

Одобряване на обща численост и структура на общинската администрация при Община Свищов, считано от 01.02.2020 година.

Определяне на представители на Община Свищов в Общото събрание на Асоциация на дунавските общини “Дунав“.

Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Многопрофилна областна болница за активно лечение д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново.

Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация.

Приемане на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд.

Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Свищов.

Приемане на изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов.

Определяне цени на общински жилища.

Приемане и предаване на подменените и новоизградените публични активи/обекти от „Водоснабдяване и Канализация – ЙОВКОВЦИ“ ООД - Велико Търново през 2019 г. на територията на Община Свищов, като част от одобрената подробна инвестиционна програма и във връзка с изпълнението на ангажимент за минимално ниво на инвестициите.

Даване на съгласие за учредяване на сервитутно право на прокарване на трасе на газопровод, електрически кабел и Анодно защитно устройство (АЗУ) на обект „Преносен газопровод до град Свищов” на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, с трасе, преминаващо през имоти общинска собственост.

Промяна на Решение № 388/24.11.2016 г., Протокол № 26 на Общински    съвет – Свищов.

Утвърждаване на Календар с културните събития на Община Свищов за 2020 година.

Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община – Свищов за 2020 година.

Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2020 година.

Избор на нов състав на комисия, която да управлява дейността на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания