Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД № 2257-РД-01-03/09.12.2019 Г. ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.

ЗАПОВЕД № 2257-РД-01-03/09.12.2019 Г. ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.
Добавена на: 2019-12-10 11:03:03

ЗАПОВЕД № 2257-РД-01-03/09.12.2019 Г. ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.

На 27 декември 2019 г. от 17,30 часа ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2020 г.

З А П О В Е Д

№ 2257-РД-01-03
град Свищов, 09.12.2019 год.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси,


Н А Р Е Ж Д А М:


1. На 27 декември 2019 година от 17,30 часа в зала № 1 на Община Свищов ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2020 година, с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметския наместник на село Деляновци, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически и юридически лица.
2. Чрез обяви в местните средства за масово осведомяване, на таблото за информация във фоайето на Общината и на Интернет страницата на Общината най-малко 7 дни предварително да се информира местната общност за мястото и времето за провеждане на обсъждането.
3. За постъпилите предложения от проведеното публично обсъждане да се представи протокол, който да се приложи като неразделна част от проекта на общински бюджет при внасянето му от Кмета на Общината за разглеждане от Общинския съвет. Настоящата заповед да се връчи на касаещите ги длъжностни лица от Общинската администрация за сведение и изпълнение и да се публикува за информация на всички заинтересовани лица.


КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ:…………………..
/П/

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания