Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ И РЕНОВИРАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА УЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ И Ж.К. „СИМЕОН ВАНКОВ“ В ГРАД СВИЩОВ“

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ И РЕНОВИРАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА УЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ И Ж.К. „СИМЕОН ВАНКОВ“ В ГРАД СВИЩОВ“
Добавена на: 2019-11-28 10:45:49

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ И РЕНОВИРАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА УЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ И Ж.К. „СИМЕОН ВАНКОВ“ В ГРАД СВИЩОВ“
ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ И РЕНОВИРАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА УЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ И Ж.К. „СИМЕОН ВАНКОВ“ В ГРАД СВИЩОВ“

Пред свищовската общественост кметът на Свищов Генчо Генчев и директорът на дирекция „АПИОУПЕВ“ Стоян Парашкевов представиха проектното предложение

На 28 ноември в Зала 1 на община Свищов бе представен проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов“. Пред свищовската общественост кметът на Свищов Генчо Генчев и директорът на дирекция „АПИОУПЕВ“ Стоян Парашкевов представиха проектното предложение, което предвижда дейности за подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“.
Основната цел на проекта е повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на град Свищов, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 1 388 170,00 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ, от които:


1 179 944,50 ЛЕВА /85 %/  - финансиране от ЕС чрез ЕФРР;

208 225,50 ЛЕВА /15 %/  - национално финансиране.

 
Община Свищов е изпълнила основния списък с проекти от инвестиционната програма и пристъпва към реализиране на  проектни предложения от резервния индикативен списък, където  е включен проект „Благоустрояване на градската жизнена среда“ от инвестиционен приоритет „Градска среда“ със следните подобекти:


Проект ЗВ I -  1.5 Обновяване на градска жизнена среда - ул. Патриарх Евтимий;

Проект ЗВ I -  1.8 Обновяване на градска жизнена среда – ж.к. Симеон Ванков.

 

Заложените дейности по обектите са:


Рехабилитация на тротоарни настилки;

Осигуряване на регламентирано паркиране;

Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и майките с колички;

Обособяване на кътове за отдих и създаване на условия за активен отдих;

Подмяна елементите на градско обзавеждане (пейки, кошчета, перголи, беседки и др.);

Изграждане на детски площадки за възрастови групи от 0-3 г. и 4-12 г.;

Реконструкция на зелени площи, почистване на растителността, създаване на нови зелени площи;

Подмяна на осветителните тела, където е необходимо;

Отводняване чрез повърхностно оттичане;

Създаване на нова алейна мрежа с декоративна настилка от бетонови павета и ивици, като алейните очертания запазват максимално съществуващите направления;

Изграждане на достъпна архитектурна среда;

Други дейности.

 
Предложените обекти са част от одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Зона с преобладаващ социален характер (3В I), и също така са включени и в Общински план за развитие 2014-2020 г. ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на инфраструктурата и селищната мрежа, Специфична цел 2.2.: Интегрирано развитие на град Свищов и социално и икономическо сближаване с малките населените места, Мярка 5. Създаване и поддържане на благоприятна жизнена среда - зелени и пешеходни пространства, Проект 1.15. „Обновяване на градска жизнена среда - ул. „Патриарх Евтимий“ и Проект 1.18. „Обновяване на градска жизнена среда ж.к. „Симеон Ванков“.
Проектът включва и следните други задължителни дейности: осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност на проекта, одит на проекта и управление на проекта.
Срокът за изпълнение на така заложените дейности е 24 месеца.
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания