Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2019-11-26 15:19:03

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

Равнище на регистрираната безработица в страната от 5.6% отчита през октомври Административната статистика на Агенцията по заетостта. На месечна база се наблюдава леко повишение от 0.3 процентни пункта, а сравнението със същия период на 2018 г. сочи спад също от 0.3 процентни пункта.
През месец октомври в община Свищов се отчита тенденция на увеличение в броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 742  души, което представлява повишение в сравнение с предходния месец с 70 души.
Равнището на безработица се повишава с 0,4 пункта и в края на месеца е 4,7 % /при 5.6 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 743 души - с 1 лице повече от сегашния, а равнището е било също 4,7 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол е налице тенденция на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 92 души. Относителният дял на жените леко нараства и е 56,20 % срещу 43,80 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 53,27 % - 46,73 %. Възрастова структура на регистрираните безработни лица

Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:


лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 12,80 на сто, а броят им е 95 души. Отчита се ръст на абсолютния брой с 19  души и увеличаване на дела им с 1,49 пункта в общата структура;

през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 264  души и относителен дял 39,29 на сто. Отчита се запазване на абсолютния брой и понижение на дела с 3,68%;

възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и този месец с дял от 51,62% и абсолютен брой 383 души.Професионални характеристики:Броят на лицата с работническа професия е 231 души, а относителният им дял заема 30,80 на сто. Тази група  е на последно място през месеца, като се отбелязва увеличение с 24 души и понижение на дела с 4,49 пункта. Броят на лицата без специалност и квалификация отново е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 264  души. Относителният им дял намалява и е 30,07 %.

Групата на специалистите без работа отново е на първо място и обхваща 383   души. Отбелязва се абсолютно увеличение с 144 души. Относителният им дял е 43,62 на сто от общата структура и бележи тенденция на нарастване с 8,05 процентни пункта. Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:


Увеличение на абсолютния брой и дела на групата на лицата с висше и средно образование;

Снижение  на заемания дял на лицата с начално образование;

Групата на безработните с начално и по-ниско образование включва 53 лица, а относителният й дял заема 7,14 %.
Групата на лицата с основно образование наброява 121 души, а относителният й дял заема 16,31 %.
Висшистите без работа са 192 души с относителен дял 25.88 на сто от образователната структура.
Лицата със средно образование са 376, което е 50.67 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец Октомври входящия поток превишава изходящия с 70 души. Новорегистрираните лица са 197 души, лицата с възстановена регистрация – 4 /обща численост на входящия поток 201 души/. Изходящият поток наброява 131 души, от които 107 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 88 души, от които 4 – по ОП „РЧР” и 5 - по програми, а останалите 79 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица  и други причина са 6.

По информация на ДБТ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания