Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 28.11.2019 г.

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 28.11.2019 г.
Добавена на: 2019-11-22 15:26:54

Редовното заседание на Общински съвет - Свищов ще се проведе на 28.11.2019 г. /четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 28.11.2019 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Представяне на актуализирано разпределение на бюджета на Община Свищов към 30.09.2019 година.

Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“.

Кандидатстване по проект „Красива България” за 2020 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.

Даване съгласие за промяна предназначение на сградния фонд на Междуучилищен учебен център – публична общинска собственост.

Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – въздушен електропровод 20 кV и кабел НН през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов.

Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LII – 9645, (УПИ) LIII - 9645, (УПИ) LVI – за „озеленяване“ и (УПИ) LХI – за „озеленяване и паркинг“, кв. 104 по плана на гр. Свищов и улица с ОК1110а – ОК532в – ОК532г – ОК532д по регулационния план на гр. Свищов.

Даване на съгласие за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I - 586, (УПИ) III – 585 и (УПИ) V – 585, кв. 95 и УПИ – за „озеленяване“, кв. 99 по действащия план на с. Ореш, и улица с ОК367 – ОК368 – ОК369 – ОК386 по регулационния план  на с. Ореш, общ. Свищов.

Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XС – 1385, кв. 76 по плана на гр. Свищов.

 Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 65766.133.23 по КК и КР на землището на гр. Свищов и Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура – водопроводна мрежа, засягаща ПИ 65766.134.19 и ПИ 65766.132.35 по КК и КР на землището на гр. Свищов.

Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2019/2020 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов.

Определяне на делегат от състава на Общински съвет - Свищов в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Сформиране на временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация.

Избор на комисия за провеждане на публичните търгове, и публично оповестени конкурси по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол.

Определяне състав на комисия за проверка на декларациите на служителите в кметствата и кметското наместничество в община Свищов  по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Избиране на нов състав на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица в Община Свищов.

Приватизация на обособен обект.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания