Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА

ПОКАНА
Добавена на: 2019-11-13 13:18:48

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

До
Всички граждани, местни и регионални медии, и заинтересовани страни в Община Свищов

                                                        П О К А Н А

за участие в публично представяне и обществено обсъждане на подготовката за реализация на проект: „Изграждане на социални жилища в град Свищов“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Имам удоволствието да Ви поканя за участие в публично представяне на подготовката за реализиране на проект: "Изграждане на социални жилища в град Свищов". Предвидено е проекта да се реализира в гр. Свищов, ул. „Черни връх“ № 20-28 /сградата на бившия междуучилищен учебен център/. Изграждането на социални жилища е заложено в Инвестиционна програма на Община Свищов за периода 2014-2020. Предстои кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Общата цел на проектното предложение е да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението. Целта на проектното предложение е разработване на устойчив интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за социалното им приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот. Проектът включва преустройство и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ул.“Черни връх“ № 20-28 /бивш междуучилищен учебен център/ и обособяване на 27 съвременни социални жилища. Целта е осигуряване на подслон и нормални условия за живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени, както и социално приобщаване на ползвателите. Събитието има за цел да представи на обществеността информация относно основните цели и задачи при реализацията на инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, както и постигане на конструктивен диалог за оптимални резултати между всички заинтересовани страни. Очакваме при провеждане на събитието активно участие да вземат, както представители на целевата група (маргинализирани групи) като бъдещи ползватели на социалната услуга, така и останалите жители на Община Свищов. Публичното обсъждане ще се проведе на 20 ноември 2019 г. сряда/ от 10.00 часа в зала №1 на административната сграда на община Свищов. С настоящото Община Свищов информира всички заинтересовани лица, че имат възможност да изразят своето мнение, мотивирани предложения и коментари на електронната поща на Община Свищов: obshtina@svishtov.bg

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания