Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.08.2019 г

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.08.2019 г
Добавена на: 2019-08-23 13:39:03

Редовното заседание на Общински съвет - Свищов ще се проведе на 29.08.2019 г. /четвъртък/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 29.08.2019 г. /Четвъртък/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1.   Представяне на актуализирано разпределение на плана и отчет по бюджета на Община Свищов към 30.06.2019 година.
2.   Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година.
3.    Определяне на кандидатите, които се предлагат за избиране за съдебни заседатели в Окръжен съд гр. Велико Търново.
4.    Разглеждане на Решение № 1157/25.07.2019 г., Протокол № 74 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-5577/09.08.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново.
5.    Даване на  съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на СУ „Николай Катранов”.
6.    Даване на  съгласие да се отдаде под наем без търг или конкурс на Сдружение Спортен клуб по културизъм „Академик“  помещение, намиращо се в училищната сграда на СУ „Цветан Радославов“.
7.    Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура - напорен тръбопровод, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
8.    Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.
9.    Възлагане на задължение за обществена услуга - Патронажна грижа, предоставяна по проект BG05М9ОР001-2.040-0005 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
10.      Отпускане на еднократна парична помощ на Сдружение „Общински футболен клуб „Академик Свищов“.
11.   Покриване на разходите за извършено погребение.
12.   Отпускане на еднократни парични помощи.
13.   Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
 
 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания