Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Със заповед на кмета на Свищов е удължено бедственото положение на територията на община Свищов

Със заповед на кмета на Свищов е удължено бедственото положение на територията на община Свищов
Добавена на: 2019-08-12 16:35:23

Със заповед на кмета на Свищов е удължено бедственото положение на територията на община Свищов

Бедственото положение бе обявено на 05.08.2019 г. със Заповед на кмета на община Свищов поради установени положителни проби за Африканска чума на животни от свинекомплекс „Биляна” ООД, община Свищов и частни стопанства в община Свищов

ЗАПОВЕД
№1080 РД -01-03
Свищов, 12.08.2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49 ал. 1, чл. 65, ал. 1, във връзка с чл. 48, ал. 3, т. 3 и т. 4 от Закона за защита при бедствия, Заповед № РД 09-678 от 11.07.2019 г. на Министър Десислава Танева, Заповед № РД 11-1546 от 31.07.2019 г. на д-р Дамян Илиев - изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, след възникнала епидемиологична обстановка в община Свищов и в изпълнение на решения от Протокол от 31.07.2019 от заседание на Общинска комисия за борба с епизоотичните ситуации, Протокол № 1/05.08.2019 г. от заседание на Общински кризисен щаб, във връзка с ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) и с цел постигане на пълна координация и взаимодействие за ликвидиране на последствията във възникналите огнища на АЧС,
НАРЕЖДАМ:


УДЪЛЖАВАМ СРОКА НА БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на община Свищов, поради установени положителни проби за Африканска чума на животни от свинекомплекс „Биляна” ООД, община Свищов и частни стопанства в община Свищов при извършения анализ от Областна дирекция по безопасност на храните - Велико Търново (ОДБХ), обявено със Заповед №1026 РД - 01-03 от 05.08.2019 г. на кмета на община Свищов.

Срокът се удължава, съгласно чл.51, ал.2, т.1 от Закона за защита при бедствия, до          13.08.2019 г., включително.

ВЪВЕЖДАМ в изпълнение Общинския план за защита при бедствия и предприемане на съответните действия.

ОПРЕДЕЛЯМ, съгласно чл. 65, ал. 1, т. 8 от Закона за защита при бедствия, за ръководител на операциите за постигане целта на настоящата заповед - Богдан Велинов - главен експерт „Транспорт” при Община Свищов.

ОПРЕДЕЛЯМ органите, отговарящи за прилагането на мерките, съгласно Заповед № РД 09-678 от 11.07.2019 г. на Министър Десислава Танева,Заповед № РД11-1546/31.07.2019 г. на д-р Дамян Илиев - изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните и настоящата заповед, както следва:                                                                                  5.1.Органите на ОДБХ Велико Търново, които да организират цялостната дейност по координация, взаимодействие и изпълнение на дейностите, свързани с евтаназиране на животните, поразени от АЧС                                                                                                            5.2.РУ на МВР - Свищов да организира охраната на всички входно/изходни пътища на населените места, където има регистрирани огнища на зараза на заболяването АЧС и да подпомага ОДБХ - Велико Търново с информация за наличието на свине в дворовете на стопани в населените места в община Свищов.                                                                5.3.Органите на РСПБЗН - Свищов да окажат възможното съдействие в населените места, където има регистрирани огнища на зараза на заболяването АЧС, изпълнявайки разпорежданията на ОДБХ - Велико Търново.                                                                        5.4.Кмета на Кметство Българско Сливово, ЛРД „Сокол“, Горско стопанство - Свищов, Лефтер Лефтеров - собственик на свинекомплекс „Биляна“ ООД, д-р Юлиян Савов- ветеринарен лекар в „Биляна“ ООД , РИОСВ - Велико Търново, д-р Люся Кралева - гл.инспектор РЗИ Велико Търново, ОП „Пазари“ - Елтимир Атанасов, кметове на кметства в община Свищов, МБАЛ „Д-р Димитър Павловия“ Свищов, ЦСМП - Филиал Свищов, Общинска служба „Земеделие“, средствата за масова информация, да оказват пълно съдействие на органите по т. 5.1., 5.2. и 5.3. съгласно действащата нормативна база.            5.5.В хода на провежданите действия, да бъдат използвани човешки ресурси и техника на Военно формирование 28880- Белене.

При изпълнение на дейностите да се вземат всички необходими мерки за опазване здравето и живота на участниците в тях, като се провеждат необходимите инструктажи.

Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно за сведение на Областния управител на област Велико Търново и Министъра на вътрешните работи и на горепосочените органи и институции в т. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. и 5.5 за сведение и изпълнение в касаещия ги обем.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Община Свищов, както и да се разгласи чрез средствата за масова информация.

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания