Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът на Свищов обяви бедствено положение на територията на община Свищов във връзка с ликвидирането на болестта Африканска чума по свинете

Кметът на Свищов обяви бедствено положение на територията на община Свищов във връзка с ликвидирането на болестта Африканска чума по свинете
Добавена на: 2019-08-05 13:58:56

Кметът на Свищов обяви бедствено положение на територията на община Свищов във връзка с ликвидирането на болестта Африканска чума по свинете

Бедственото положение е обявено от 05.08.2019 г до 11.08.2019 г., включително

ЗАПОВЕД
№1026 РД -01-03
Свищов, 05.08.2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49 ал. 1, чл. 65, ал. 1, във връзка с чл. 48, ал. 3, т. 3 и т. 4 от Закона за защита при бедствия, Заповед № РД 09-678 от 11.07.2019 г. на Министър Десислава Танева, Заповед № РД 11-1546 от 31.07.2019 г. на д-р Дамян Илиев - изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, след възникнала епидемиологична обстановка в община Свищов и в изпълнение на решения от Протокол от 31.07.2019 от заседание на Общинска комисия за борба с епизоотичните ситуации, Протокол № 1/05.08.2019 г. от заседание на Общински кризисен щаб, във връзка с ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) и с цел постигане на пълна координация и взаимодействие за ликвидиране на последствията във възникналите огнища на АЧС,
НАРЕЖДАМ:
1. ОБЯВЯВАМ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на община Свищов, поради установени положителни проби за Африканска чума на животни от свинекомплекс „Биляна" ООД, община Свищов и частни стопанства в община Свищов при извършения анализ от Областна дирекция по безопасност на храните - Велико Търново (ОДБХ).
2. НАЧАЛО - 05.08.2019 г. и КРАЙ - 11.08.2019 г., включително съгласно чл. 51, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), като при необходимост, срокът ще се удължи след съгласуване с Областния управител, съгласно чл. 51, ал. 2, т.1.
3. ВЪВЕЖДАМ в изпълнение Общинския план за защита при бедствия в част „Заразни болести и пандемии” и предприемане на съответните действия.
4. ОПРЕДЕЛЯМ, съгласно чл. 65, ал. 1, т. 8 от Закона за защита при бедствия, за ръководител на операциите за постигане целта на настоящата заповед - инж. Стефан Димитров - Главен експерт „Обществен ред, сигурност и опазване на общинската собственост“ при Община Свищов.
5. ОПРЕДЕЛЯМ органите, отговарящи за прилагането на мерките, съгласно Заповед № РД 09-678 от 11.07.2019 г. на Министър Десислава Танева,Заповед № РД11-1546/31.07.2019 г. на д-р Дамян Илиев - изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните и настоящата заповед, както следва:
5.1 Органите на ОДБХ Велико Търново, които да организират цялостната дейност по координация, взаимодействие и изпълнение на дейностите, свързани с евтаназиране на животните, поразени от АЧС.
5.2 РУ на МВР - Свищов да организира охраната на всички входно/изходни пътища на населените места, където има регистрирани огнища на зараза на заболяването АЧС и да подпомага ОДБХ - Велико Търново с информация за наличието на свине в дворовете на стопани в населените места в община Свищов.
5.3 Органите на РСПБЗН - Свищов да окажат възможното съдействие в населените места, където има регистрирани огнища на зараза на заболяването АЧС, изпълнявайки разпорежданията на ОДБХ - Велико Търново.
5.4 Кмета на Кметство Българско Сливово, ЛРД „Сокол“, Горско стопанство - Свищов, Лефтер Лефтеров - собственик на свинекомплекс „Биляна“ ООД, д-р Юлиян Савов- ветеринарен лекар в „Биляна“ ООД , РИОСВ - Велико Търново, д-р Люся Кралева - гл.инспектор РЗИ Велико Търново, ОП „Пазари“ - Елтимир Атанасов, кметове на кметства в община Свищов, МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ Свищов, ЦСМП - Филиал Свищов, Общинска служба „Земеделие“, средствата за масова информация, да оказват пълно съдействие на органите по т. 5.1., 5.2. и 5.3. съгласно действащата нормативна база.
5.5 В хода на провежданите действия, да бъдат използвани човешки ресурси и техника на Военно формирование 28880- Белене.
6. При изпълнение на дейностите да се вземат всички необходими мерки за опазване здравето и живота на участниците в тях, като се провеждат необходимите инструктажи.

Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно за сведение на Областния управител на област Велико Търново и Министъра на вътрешните работи и на горепосочените органи и институции в т. 5.1,, 5.2., 5.3., 5.4. и 5.5 за сведение и изпълнение в касаещия ги обем.

Настоящата заповед да се публикува незабавно на електронната страница на Община Свищов, както и да се разгласи чрез всички средства за масова информация.

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания