Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2019-07-25 12:42:14

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

На 29.07.2019 г. /понеделник/ от 11,00 часа в Зала № 1 ще се проведе встъпителна пресконференция

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С най-голямо удоволствие Ви каним да присъствате на встъпителна пресконференция във връзка с реализирането на проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“ с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0005-С01/18.07.2019 г. Пресконференцията ще се проведе на 29.07.2019 г. /понеделник/ от 11,00 часа в Зала № 1 на общинска администрация Свищов. Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.036 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов“ и е на обща стойност 2 766 728,99 лева. Проектното предложение предвижда подобряване на съществуващата материална база на три от читалищата на територията на община Свищов - НЧ „Светлина-Царевец 1927”, НЧ „Трудолюбие – 1907“ с. Вардим и НЧ „Филип Станиславов-1903“ с. Ореш. С ремонта на сградите ще се даде възможност за разрастване и разширяване на дейностите, осигуряване на устойчивост на предлаганите продукти и услуги, по-добри битови условия за работа и не на последно място - ще бъде осигурен достъп до тях за хората в неравностойно положение. На пресконференцията ще бъде представен екипът за управление, същността, целите и очакваните резултати от проекта, предвидените дейности, източниците на финансиране и приоритетите на Оперативна Програма „Региони в растеж”.
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания