Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заповед на кмета на община Свищов

Заповед на кмета на община Свищов
Добавена на: 2019-07-11 17:21:40

Заповед на кмета на община Свищов

относно мерките за недопускане и разпространение на Африканска чума по свинете на територията на община Свищов

ЗАПОВЕД
№ 857 РД-01-03
Свищов, 11.07.2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрации, чл. 133, ал. 2, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/, писмо с вх. № 06-03- 33/10.07.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново и във връзка с протокол от 11.07.2019 г. на Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на община Свищов, относно мерките за недопускане и разпространение на Африканска чума по свинете на територията на общината
ЗАБРАНЯВАМ:
1 .Търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине по главни и вторични пътища, с изключение на тези от индустриалните и фамилни ферми, извън зоната на огнище, предназначени за незабавно клане и за доотглеждане до технологично свързани обекти при спазване на изискванията и правилата определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
НАРЕЖДАМ:
Да се спазват мерките за превенция и недопускане на заболяването, набелязани в протокола от 11.07.2019 г. на Общинската епизоотична комисия - Свищов:


Незабавно преброяване и изготвяне на списък с всички домашни свине във всички населени места на общината.

Да се проведе информационна кампания във всички селища на общината във връзка със риска от заболяването, начините на разпространение, мерките за биосигурност, които трябва да се спазват. Да се предприемат действия при съмнение за поява на заболяването. Да се извърши безопасна обработка и съхранение на месото и продуктите добити от заклани здрави животни, както и правилно обезвреждане на отпадъците за недопускане разпространение на африканската чума.

Да се определи терен за всяко населено място за загробване на труповете на умрелите и умъртвени прасета.

Ловно - рибарските дружества да предоставят проби от всички отстреляни, намерени болни и умрели диви прасета.

Общи мерки за недопускане и разпространение на болестите:
1.Вниманието на органите на Районно управление на МВР - Свищов да е насочено към засилване контрола при придвижването на свине с автомобилен транспорт и извършването напроверки на всички необходими документи за животните: ветеринарномедицинско свидетелство съпровождащо пратката с животни /от където да стане ясен произходът на животните, здравният статус, мястото на произход и крайната дестинация, с какво предназначение са - за клане доотглеждане, развъждане и други/, лиценз на транспортното средство за превоз на животни.
2.При съмнително заболяване или смърт на домашни или диви свине да се уведомят незабавно ветеринарните лекари, обслужващи животновъдните обекти или официалния ветеринарен лекар на Община Свищов д-р Валери Иванов на телефон 0631 6 08 89, а в извън работно време и през почивните дни на телефон 0631 6 06 70 - дежурния в Община Свищов
Настоящата заповед да сведе за сведение и изпълнение до:
Собствениците и управителите на животновъдни обекти със свине, чрез публикуване на официалната интернет страница на Община Свищов.
Собствениците, отглеждащи свине за лични нужди в т.н. „заден двор“ чрез кметовете на населените места на територията на Общината.
Председателя на Ловно-рибарско дружество „Сокол“ - Свищов.
Директора на Държавно горско стопанство - Свищов.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на кметовете на населените места на територията на Община Свищов.
До отмяната на повишената епизоотична готовност, периодично, ежеседмично официалния ветеринарен лекар да информира Кмета на общината за епизоотичната обстановката.
Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на община Свищов, както и в местните средства за масово осведомяване.

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания