Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов реализира проект по Оперативна програма

Община Свищов реализира проект по Оперативна програма
Добавена на: 2019-07-02 14:45:02

Община Свищов реализира проект по Оперативна програма
Община Свищов реализира проект по Оперативна програма

Проект BG05M9OP001–2.040-0005 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов"

ОБЩИНА СВИЩОВ е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001–2.040-0005 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов”, Административен договор № BG05M9OP001–2.040-0005-С01/17.05.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда – патронажна грижа и изграждане на капацитет за предоставянето им. С цел изграждане модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, по проекта ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда на 89 потребители от Община Свищов, съобразно разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата. Всяко лице ще получи услуги до 2 часа дневно, за 12 месеца, считано от 01.10.2019 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти, включващ 1 лекар, 1 медицински специалист /рехабилитатор или фелдшер/, 4 медицински сестри, 18 специалисти по социални дейности/социални асистенти/, 1 психолог и 1 шофьор. Индикатори за изпълнение: - Лица над 18 г. – 89 лица - Брой доставчици на услуги за социално включване – 1 Индикатори за резултат: - Участници над 18 г., вкл.с увреждания, получаващи патронажна грижа – 89 лица - Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си – 1. Данни за проекта: Дата на стартиране: 01.07.2019 г. Дата на приключване: 01.10.2020 г. Продължителност: 15 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата. Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 228 272,16 лв. Финансиране от ЕС, Европейски социален фонд (ЕСФ): 194 031,34 лв. Национално финансиране: 34 240,82 лв. 1. Информация за кандидат-потребителите по проекта: Потребители, които желаят да ползват мобилни интегрирани почасови здравно–социални услуги в домашна среда - патронажна грижа могат да бъдат: • Възрастни хора над 65 годишна възраст (навършили 66 години), с ограничения или невъзможност за самообслужване; • Хора с увреждания и техните семейства; Кандидатите за ползватели на патронажна грижа подават следните документи: 1. Заявление от кандидата (по образец); 2. Документ за самоличност (за справка); 3. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие); епикриза или друг медицински документ 4. Декларация за информирано съгласие /Приложение 1 към Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания/. Със Заповед на Кмета на Община Свищов е съставена Комисия за подбор на потребители и персонал по проекта. Определянето на ползвателите на услугата ще се извърши на база оценка на потребностите, извършена от социални работници от услугите. Изборът на потребители е отворен процес. При необходимост ще се извършва актуализация в списъка на потребителите. За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда – патронажна грижа по Проекта не се заплаща месечна потребителска такса. 2. Информация за кандидатите за работа по проекта: 2.1. Медицински специалисти: За почасовото предоставяне на мобилни интегрирани здравни услуги в домашна среда ще бъдат наети: 1 лекар на граждански договор; 4 медицински сестри, 1 медицински специалист/фелдшер или рехабилитатор/ на трудово правоотношение на 4 часа/дневно, за 12 месеца, считано от 01.10.2019 г. Необходими документи за кандидатстване: 1. Заявление от кандидата (по образец); 2. Документ за самоличност (за справка); 3. Автобиография; 4. Служебна бележка от местоработата (ако кандидатът работи); 5. Документ за завършена степен на образование (копие). 2.2. Специалисти по социални дейности: За почасовото предоставяне на мобилни интегрирани социални услуги в домашна среда ще бъдат наети на трудово правоотношение: 18 социални асистенти на 4 часа/дневно работно време, за 12 месеца считано от 01.10.2019 г. За специалистите по социални дейности могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Необходими документи за кандидатстване: 1. Заявление от кандидата (по образец); 2. Документ за самоличност (за справка); 3. Автобиография; 4. Служебна бележка от местоработата (ако кандидатът работи); 5. Документ за завършена степен на образование (копие); 6. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти. 2.3. Психолог: За предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране, при изявено желание от страна на потребителите и идентифицирана потребност от подкрепа ще бъде нает на трудов договор 1 психолог, на пълен работен ден, за 12 месеца, считано от 01.10.2019 г. Необходими документи за кандидатстване: 1. Заявление от кандидата (по образец); 2. Документ за самоличност (за справка); 3. Автобиография; 4. Документ за завършена степен на образование–висше; Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”; Специалност - психология(копие). 2.4. Шофьор: За осигуряване на мобилност на услугата ще бъде закупен автомобил и ще бъде назначен шофьор на пълен работен ден за 12 месеца, считано от 01.10.2019 г. Необходими документи за кандидатстване: 1. Заявление от кандидата (по образец); 2. Документ за самоличност (за справка); 3. Автобиография; 4. Документ за завършена степен на образование (копие). 5. Документ за правоспособност Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности. Подборът на персонала ще се извърши от Комисията за подбор на потребители и персонал по проекта, определена със Заповед на Кмета на Община Свищов след преглед на представените документи и интервю с всички кандидати, желаещи да работят по проекта. Информация за датата на интервюто ще бъде посочена на сайта на общината и на информационното табло в Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2. Ангажираните по проекта медицински специалисти и специалистите по социални дейности ще предоставят услугата след преминато специализирано обучение по разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата. Документите от кандидат – потребителите и кандидатите за работа по Проекта могат да се изтеглят от сайта на общината, раздел „Търгове и конкурси“ или да се получат, както и да се подадат в Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, или в офиса на Домашен социален патронаж град Свищов, ул.” 33-ти Свищовски полк” № 67. Срок за подаване на документи: считано от 01.07.2019 г., всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.. Краен срок за подаване на документи – 17.00 ч. на 30.08.2019 г. Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло в административната сграда на Община Свищов , ул. „Цанко Церковски” № 2 и на сайта на Община Свищов. В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Свищов. Лица за контакт: Анелия Димитрова – Ръководител ОССД и административен секретар по проекта – стая 41 в сградата на Общинска администрация, телефон 0631/60285; Милена Дончева – Управител ДСПатронаж , тел. 0631/60283 и 0631/40039

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания