Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2019-06-26 16:43:46

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ МАЙ 2019 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВПрез месец май в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 679  души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец с 58 души.
Равнището на безработица намалява с 0.4 пункта и в края на месеца е 4.3 % /при 5.3 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 761 души или със 82 души повече от сегашния, а равнището е било 4,9 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол е налице тенденция на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 29 души. Относителният дял на жените бележи нарастване и е 52,14 срещу 47,86 за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 51,29 % - 48,71 %.

 
 


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:


лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 13,11 на сто, а броят им е 89 души. Отчита се намаление на абсолютния брой с 13  души и незначително намаляване на дела им в общата структура;

през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 267 души и относителен дял 39,32 на сто. Отчита се намаление на абсолютния брой с 15 души и увеличение на дела им с 1,06 пункта;

възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 323 души и относителен дял 47,6 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление със 30 души и намаляване на дела им с 0,3 пункта;

 Професионални характеристики:

 


Броят на лицата с работническа професия е 198 души, а относителният им дял заема 29,16 на сто. Тази група  е на последно място през месеца, като се отбелязва намаление и този месец с 30 души и снижение на дела с 1,78 пункта.

 


Броят на лицата без специалност и квалификация вече е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 237  души. Относителният им дял намалява и е 34,90 %.

Групата на специалистите без работа вече е на първо място и обхваща 244  души. Отбелязва се абсолютно намаление със 6 души. Относителният им дял е 35,94 на сто от общата структура и бележи тенденция на увеличаване с 2,02 процентни пункта.

 


Степен на образование:

 
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:


Намаление на абсолютния брой и снижение дела на групата на лицата със средно и основно образование;

Повишение  на заемания дял на лицата с начално и висше образование;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 62 души, а относителният й дял заема 9.13 %.
Групата на лицата с основно образование наброява 110 души, а относителният й дял заема 16,20 %.
Висшистите без работа са 163 души с относителен дял 24.01 на сто от образователната структура.
Лицата със средно образование са 344, което е 50.66 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец Май изходящият поток превишава входящия с 58 души. Новорегистрираните лица са 98 души, лицата с възстановена регистрация – 3 /обща численост на входящия поток 101 души/. Изходящият поток наброява 159 души, от които 132 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 113 души, от които 6 – по ОП „РЧР”, 1 - по програми, 2 – по насърчителни мерки, а останалите 104– на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 20, а прекратените по други причини – 7.
 
По информация на ДБТ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания