Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.06.2019 г

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.06.2019 г
Добавена на: 2019-06-21 09:15:16

Общински съвет - Свищов ще проведе свое редовно заседание на 26.06.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ
 

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Откриване на процедура по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново.

Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ за проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“.

Промяна в Наредба №1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организация на движението на територията на община Свищов.

Промени в Наредба за управление на отпадъците на територията на община Свищов.

Разглеждане на Решение № 1105/30.05.2019 г., Протокол № 72 на Общински съвет - Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3968/12.06.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново.

Учредяване на Народно читалище „Развитие - 1891” с. Козловец, безвъзмездно право на ползване, без търг или конкурс, върху имот, частна общинска собственост, представляващ помещение кафе-аперитив, на първи етаж от читалищната сграда,       с. Козловец.

Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година.

Даване на  съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.132.34.

Даване на  съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.130.24.

Даване на  съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.134.18.

Даване на  съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.51, местност “Фара“.

Промяна списъка на общинските жилища приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет - Свищов.

Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището с. Хаджидимитрово.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

 
 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания